تبلیغات
هذیان های نیمه شب - مطالب حسن تنگسیری
 
هذیان های نیمه شب
درباره وبلاگ


چیزی ندارم
لایق تو
جز هذیان هایم
بپذیر
برگ سبزیست
تحفه درویش......
چه کند ،بی نوا
ندارد بیش.
-------------------

گرسنگی.

گرسنگی نان ،گرسنگی عشق،
گرسنگی آزادی....
ودستان تهی انسان ها درتمامی قرون،
وعطش سیال خواستن،
در حجم های بهت وحیرت وخشم
وحضور همیشه مداوم مرگ،
در برهوت همیشه تشنه آرزو ها....
گرسنگی چشم ها درطلب باران
وشوق باریدن وروییدن.

***********
عشق برای من
بارسنگین دلبستگی هاست
به رنج های آدمی
مفهوم عظیم فرا رفتن
از کنار دردها.
غاری ست دردل بزرگترین
وستبر ترین کوه های رنج.
می خواهم دراین غار
هم چون انسان های دور،دور
بدوی وگنگ پناه گیرم.
***********

مدیر وبلاگ : حسن تنگسیری
نویسندگان
جمعه 8 آبان 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
می ترسم
ازنکبت جنگ،تاریکی،اتاق،تنگ دستی
وهرچه که مراازتو دورتر می سازد
ازتفاوت، ازنا آگاهی ودلسردی.
ازفشارهراس دارم 
وهمیشه دردستوری اجباری زیسته ام.
می ترسانی مرا ،وقتی به سراغ سرعت
ارتفاع وسیاهی مطلق می روی،
هنگامی که به من خط می دهی که هراسان نباشم
ازدل مانند گنجشکم ناخرسندم
که تحمل تنگناها راندارد.
دلم ازضعف ها وبی محبتی ها گرفته
ازفاصله ای که نمی دانم چرابینمان است
وکی برداشته خواهد شد
حالی که می دانم بازمی توانم عاشقت 
باشم........
(از:خانم فیض آبادی)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 آبان 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
دلم خاک تنت رامی خواهد
که تنم راباآن غسل دهم
که خستگی هایم رادرمان کنی
دلم تنگ برای بی پیرایگی است
نه ازسرهوس ،به خاطرایمانم
برای عشق،
برای ورود به مرزبی انتهای خلاَ
دلم می خواهد این زندگی منطقی سراسر
آشوب رادوربریزم وروی آن باتمام دیوانگیمان
برای هم بی دلیل هلاک شویم
حتی لگدی به دنیا نزنیم
بی خراش به هم برسیم
اگرکه،درآن موقع چشمانم ازاشک نمرده باشند
نمی خواهم کسی باشم
نفرت ازهمۀ آدم های محترم دارم
ازتمام قضاوت هایی که تحمیل شده اند
وازاین دوری بی انتها
که با هیچ نورافکن وطنابی عمق آن سنجیده
نمی شود.دلم داردخشک می شود مانندپوستم
که همه جایش پرازترک شده
ازمحافظ کاری ومراقبت متنفرم
بی علاقگی رادردست دارم وباحسرت به تو
فکرمی کنم که نیستی
ازآینده وتصورکردن بیزارم فراوان
عاشق هستم وتو هیچ وقت نیستی
وهمه چیز ازتو آغازمی شودوبه توختم.
(از:خانم فیض آبادی)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 مهر 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری


عطر های گرون قیمت رو ول کن ، آدم باید بوی اعتماد بده …
اگر بودنتون به زندگی کسی معنا میده ، زندگیش رو بی معنی نکنین …
واقعا چه فایده ؟؟؟
بالای خط فقر باشی و زیر خط فهم …
یه غمى هست که فقط بچه هاى آخر درکش میکنن !
کم و کمتر شدن آدم هاى سر سفره …
هیچ قهرمان ماراتنی به اندازه پدرم به دنبال نان ندویده است …
کاش به جای اینکه دستی بالای دست بود ، دستی توی دست بود …
ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ …
آنکه واقعا تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز نمیخواهد رقاصه ی سازهایش باشی …
همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست !
این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند …
لذت وقتیه که یه بچه کوچیک دستاشو دراز میکنه سمتت ، ینی بغلم کن …
هیچی اندازه این حال نمیده به آدم !
هی رفیق ! زمان است که وفاداری تو را ثابت میکند ، نه زبان …
و ﭼﻘﺪر دﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ زندگی ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯿﺴﺖ که ﻣﻨﺘﻈر ﮔﺬﺷﺘﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ …
 (از:....؟ )

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 10 مهر 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
مافراموش کرده ایم
عشق را
دوستی وانسانیت را 
زندگی را ازیاد بردیم
برده گشته ایم 
ساعتهای عمرمان را فروخته ایم
به بهای نا چیزی
برای پرکردن شکم
درقلبهایمان گمشده ای داریم
ونمی دانیم چیست
درطلوع خورشید آن راازیاد می بریم
ودر شب درتنهایی وخلوت
بیاد میاوریم
ومیبینیم که چقدر تنهاییم
در روشنی روزاشکهایمان را
در نقابی از خنده پنهان میکنیم
ودرسکوت نیمه شبها 
اشک میریزیم
برای از دست دادن باورهایمان
یا فرار میکنیم
وبه مسکنی پناه میبریم
تا فراموش کنیم
که انسانیم وپشت پا زده ایم
به باورهایمان
درپناه مسکنها به خواب میرویم
شاید پرنده خوشبختی را
در خواب ببینیم
(از:هذیان های خودم)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 مهر 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
غنچه های یاس من امشب شکفته است.
وظلمتی که باغ مرا بلعیده ،
ازبوی یاس های معطروخواب آور خیال انگیزشده است.
با عطر یاس هاکه ازسینه شب بر می خیزد،
بوسه هایی که درسایه ربوده شده
وخوش بختی هایی که تنها خواب آلودگی شب،
ناظرآن بوده است بیدارمی شوند
وبا سمفونی دلپذیریاس وتاریکی جان می گیرند.
وبوی تلخ سروها که ضرب آهنگ اندوه زای گورستانی ست
وبه یاس های بیدار لا لایی می گوید
درسمفونی یاس وتاریکی می چکدومیان آسمان بی ستاره
وزمین خواب آلود،شب لجوج راازمعجون عشق ومرگ سرشارمی کند
عشق،مگرامشب باشوهرش مرگ وعدۀ دیداری داشته است....
واینک ،دستادست وبالا بال برنسیم عبوس ومبهم شبانگاه پرسه می زنند.
دلتنگی های بیهوده روزدرسایه های شب دورومحومی شوندوپچپچه شان،
چون ضربه های گیج وکش دارسنج،
درآهنگ تلخ وشیرین تاریکی به گوش می آید.
وآهنگ تلخ وشیرین تاریکی،امشب سرنوشتی شوم وملکوتی را
درآستانۀ رویاهابرابرچشمان من به رقص می آورد.
امشب عشق گواراودلپذیر،ومرگ نحس وفجیع باجبروت واقتدار
زیر آسمان بی نوروحرارت برسرزمین شب سلطنت می کنند....
امشب عطریاس هاسنگرصبر وامیدمراازدلتنگی های دشواروسنگین روز
باز می ستاند...
امشب بوی تلخ سروهاشعلۀ عشق وآرزوهاراکه تازه تازه دردل من
زبانه می کشد خاموش می کند...
امشب سمفونی تاریک یاس هاوسروهااندوه کهن را
دردل من دوباره به هم می آمیزد.....
امشب از عشق ومرگ درروح من غوغاست....
  (از:شاملو)  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 مهر 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
دل بهانه گیر من
بهانه ترا گرفته مادرم
هوای بچگی
وسر گذاشتن به روی زانوان خسته ات
شنیدن صدای قصه های كودكانه ات
وخواب رفتنم ، بدون فكر،بدون خوردن مسكنی
هوای گریه دارد این دلم 
بدون تو در این كویر
هوای خنده از دلم پریده است
وجای تازیانه های زندگی
به اتهام زندگی
هنوز مانده بر تنم   
اگر چه زنده ام 
ولی بدان كه مرده ام 
ودر سكوت خود
در این شب سیاه
ذره ذره 
ذوب می شوم . 
(از:هذیان های خودم)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 2 مهر 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری

کرم‌ها می‌توانند
در تنگنای پیله
به پروانه‌های رنگین بدل شوند
مارها اما
هزار بار هم که پوست بیندازند
همان خزنده‌ی خطرناک باقی می‌مانند.
ما هم ریشمان را سه‌تیغه می‌کنیم،
به یک‌دیگر لب‌خند‌های نمکی می‌زنیم
و کلمه‌ی «عدالت» وِردِ زبانمان است اما
یک «داعشی» مدام پرچمِ سیاهش را
در مغزهامان تکان می‌دهد.
وقتی خِرخِره‌ی هم را
از پشتِ فرمانِ ماشین‌هامان می‌جَویم
در خیابانو کودکانمان را
به تماشای «مراسمِ اعدام» می‌بریم،
وقتی عقلِ زنان را گِرد می‌دانیم و
خواب‌هاشان را چپ
و دروغ‌های مصلحت‌آمیزمان
«سعدی» را حتی
در گورِ خاموشش
به رقصِ هیپ‌هاپ وا می‌دارد.
ما شناگرانِ ماهری هستیم
که هنوز
دریای خون را به خود ندیده‌اند!
  (از:یغما گلرویی)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری

اهل شعرم،
اهل تنهایی و درد،
پیشه ام فریاد است
کاسبم، کاسب دل،
صادراتم شادی ،وارداتم غم ودرد،
دوستانی دارم سردتر از سردی برف،
گاه گاهی یخشان می شکند
گاه گاهی دلشان می سوزد
ولی از روی ترحم.
سر زمینی دارم مردمانش همه دوست
ولی از روی ریا
خنده ام می گیرد!
دلشان مرده ولی، لبشان خندان است
گله از اهل تماشا دارم،
گله از این همه حاشا دارم
خنده ام می گیرد!
من خودم اهل تماشا هستم
گاه گاهی دلی میسازم، میفروشم به شما
تا به آواز صداقت که در آن زندانیست
دل بی مهر شما تازه شود...
چه خیالی، چه خیالی!
خوب میدانم دلتان بی مهر است.
(از:سهراب سپهری)

--------------------------------------------------------------
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
سال هابعد
وقتی به یادم می افتی
که دیگرنیستم
وتودرکنارزنی هستی
که اسمت درشناسنامه اش ثبت شده. 
سال هابعد شایدپشیمان شده باشی
ازشکستن دلی که عاشق بود
وتورابیشترازهرکس دوست می داشت
کاش میدانستم او هم همانقدردوستت دارد
نه گمان نکنم هیچ کس تورابه اندازه من
دوست داشته باشد.
سال هابعدشایدپشیمان شده باشی 
وباموهایی سفیددست دردست دخترت
باشاخه گلی دردست
دریک گورستان متروک
به دنبال قبرمن بگردی
وبه یادبیاوری روزهایی را
که هرگزبرنمی گردن
(از:ناشناس)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣیفتم
ﻭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ...
ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ،ﭼﻪ ﻣﯿﭙﻮﺷﯽ ...
ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ  ﻫﻢ ﻋﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ 
وﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ !
ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ .
ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ 
ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
هر که گفته فـــراموش می شود
دروغ گفته است،بهانه آورده است
 تا شاید خودش را دلداری دهد
 فـــــــراموش نمی شود
 تا ابـــــد مــــی ماند 
قصه دلدادگی ،حتی اگر متنفر شوی،
 بِبُری، دور شوی
 سایه اش را با تیر بزنــــی
 بــــاز هم هست
 یـــک جـــایـــی تـــو را 
پرت مـی کند به تمـــامِ خـــــاطــــــرات
به خنده ها و اخم هایش
باز هم حرارتش را احساس میکنی
وتازنده ای این خاطرات مثل باری
برشانه هایت سنگینی می کند
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 20 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
به هرجا که نگاه میکنم تو را میبینم ، تصویر تو تنها چیزیست که چشمهایم باور میکند .. دستان لرزانم را دراز میکنم تا صورت مهربانت را لمس کنم ، اما تصویرت به یکباره محو میشود و من به یاد میاورم که تو در کنار من نیستی ..

چشمانم را آرام میبندم ، صدایت در گوشم میپیچد .. طنین خنده هایت همه جا را پر میکند .. بی اختیار لبخند میزنم ، ولی صدایت دورو دورتر میشود و من به یاد میاورم که باز هم تو نیستی و این فقط خیال توست که مرا دنبال میکند .. و چه شیرین است رؤیایی که رنگ از وجود تو میگیرد .. دلم میخواهد با تو کنار ساحل بنشینم، سرم را روی شانه هایت بگذارم و امواج آبی کف آلود را نگاه کنم و به آواز امواج گوش بسپارم .. دلم برای آرامش نیلگون امواج تنگ شده است. دلم برای چشمهای تو تنگ شده است .. برای امواج بی مهابای نگاهت که بر دلم میتازد و قلبم را از گرمای عشقت لبریز میکند ..

دیشب برایت از آسمان یک سبد ستاره چیده ام،یک سبد نور ، تا شبهایت بدون ستاره نماند ..
مگر نمیدانی قحطی آمده است؟ قحطی خورشید و ماه و ستاره ..
گفتم برایت یک سبد بچینم، نکند آسمانت بی ستاره بماند ..

آخر اگر شبی خوابت نبرد، لااقل ستاره ای باشد که بشماریش و آرام آرام چشمانت از خواب سنگین شود.دلم هوایت را کرده است. میبینی ! دوباره بیقرار شده‌ام .. گیج شده‌ام .. تو این حرفهای آشفته را به دل دیوانه‌ام ببخش ...

...
(نویسنده:ناشناس)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
روزی به “دخترم” خواهم گفت:
اگر خواستی ازدواج کنی …
با مردی ازدواج کن که به جای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺟﻤﻊ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ می گویند ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﯿﮑﻮﺭ ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺳﺎﮐﺸﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺰ ﻟﺐ ﻭ ﺟُﮏ ﻫﺎ و ... صحبت می کنند؛
تو را ﺑﻪ دوچرخه ﺳﻮﺍﺭﯼ،ﺗﺌﺎﺗﺮ،
ﮐﻨﺴﺮﺕﺭﻓﺘﻦ،ﻓﯿﻠﻢﺩﯾﺪﻥ،
ﺷﻌﺮ ﻭﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ،کافه ﺭﻓﺘﻦ ﻭ
ﺷﺐﮔﺮﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﻮا،سفرهای ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ،
ﺑﺎﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ زند ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ”ﺑﺎ تو بودن" ایمان ﺩاشته باشد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﭘﺸﻪ ﯼ ﻧَﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ و ﺑﺮت ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﯿﺮ ﻧﺪهد، ﻭ ﺑﻪ تو ﺍﺣﺴﺎﺱ"ﺭﻓﯿﻖ" ﺑﻮﺩﻥ بدهد ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ "ﺯﻥ" ﺑﻮﺩﻥ!
طﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ تان ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺷﺎﻥ ﺷود 
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﯾﺪ زمان مناسبی رسیده،که تن به ازدواج بدهی!
وگرنه هیچ گاه به ذهن زیبایت خطور نکند که آرامش را در میان دستهایی خواهی یافت که تو را فقط زن می داند و زن 
 (از...؟ )
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
نه او با من
، نه من با او،
نه او با من نهاد عهدی، نه من با او
،نه ماه از روزن ابری بروی بركه‌ای تابید
 ،نه مار بازویی بر پیكری پیچید
،شبی غمگین
،دلی تنها
،لبی خاموش
،نه شعری بر لبانم بود
نه نامی بر زبانم بود
 ،دو چشم خیره بر ره سینه پر اندوه
به امیدی كه نومیدی اش پایان بود
، سیاهی‌ای ره را بر نگاه خویش می بستم
و از بیراهه ها راه نجات خویش می جستم
نه كس با من
نه من با كس
سر یاری، نه مهتابی نه دلداری و من تنهای تنها دور از هر آشنا بودم
سرودی تلخ را بر سنگ لب‌ها سخت می سرودم
،نوای ناشناسی نام من را زیر دندان‌های خود بشكست
و شعر ناتمامی خواند،
بیا با من
،از آن شب در تمام شهر می‌گویند
او با تو ؟
ولی من خوب می دانم
نه او با من
نه من با او.....
(از:نصرت رحمانی)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 16 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری

کودکان در گهواره‌ها گلوله می‌خورند
و عشق را 
باید از داروخانه‌ها خرید
در بسته‌های دوازده‌تایی
با طعمِ آناناس 
و هندوانه...
بیدار که می‌شویم
سرخوشیم از این‌که 
ملافه‌ی بستر کفنِ ما نشده
و هنگامِ بیرون رفتن از خانه
آرزو می‌کنیم 
مینِ ضد نفری 
زیر پامان منفجر نشود...
آقای داروین!
لطفن عقربه‌ها را به عقب برگردانید!
ما خوش‌حال بودیم
وقتی از درختی به درختی می‌پریدیم
با یک گلابی
میانِ دندان‌هامان! 
(از:یغماگلرویی)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 13 شهریور 1394 :: نویسنده : حسن تنگسیری
عکس من درآیینه باطعنه گفت:
بشنو مدحی چندازاین شهر زیبایت
شهرغمگین، شهربسته ،شهرآدم های خسته
شهر صد رنگ .فریب وباده وافیون
شهر غم ها
شهرآدم های بی فردا
شهر رقص مرگ
مدفن گل های سرخ وبوته های سبز
شهر آدم های صوفی مسلک دل کنده ازدنیا
که با حافظ
همه شب فال می گیرند
ودر پندارشان باب بهشت آنجاست
الا ای بی تفاوت های خوش باور
سکون ونشئه شب هایتان خوش باد!!!!
  (از:ذبیح الله منصوری)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 43 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- کد لینک به همراه متن ----------------------- --------------------------------

دانلود آهنگ جدید