هذیان های نیمه شب چیزی ندارم لایق تو جز هذیان هایم بپذیر برگ سبزیست تحفه درویش...... چه کند ،بی نوا ندارد بیش. ------------------- گرسنگی. گرسنگی نان ،گرسنگی عشق، گرسنگی آزادی.... ودستان تهی انسان ها درتمامی قرون، وعطش سیال خواستن، در حجم های بهت وحیرت وخشم وحضور همیشه مداوم مرگ، در برهوت همیشه تشنه آرزو ها.... گرسنگی چشم ها درطلب باران وشوق باریدن وروییدن. *********** عشق برای من بارسنگین دلبستگی هاست به رنج های آدمی مفهوم عظیم فرا رفتن از کنار دردها. غاری ست دردل بزرگترین وستبر ترین کوه های رنج. می خواهم دراین غار هم چون انسان های دور،دور بدوی وگنگ پناه گیرم. *********** http://tangsiri.mihanblog.com 2017-11-23T08:15:17+01:00 text/html 2017-11-18T13:30:45+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری بوی انسانیت.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/839 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گل های زیبای قالی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گل های زیبای یک تابلو نقاشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اسمشان گل است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;امابوی گل نمیدهند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مثل اکثرما آدم ها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">درظاهر آدم به نظر میرسیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اما بوی آدم نمیدهیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بوی آدمیت &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باچشمانی بسته هم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قابل شناختن است &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گل بدون بو ارزشی &nbsp;ندارد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وانسان بدون انسانیت&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-14T06:57:52+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری کوسه باش نه ماهی..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/838 <div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ای ماهی آزاد دریایی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من شاعری از آن ورِ دشتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حالا پس از سی قرن بی شعری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با حرف های تلخ برگشتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">می دیدمت یک عمر از ساحل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چشمت به ماه و غرق در آبی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آن اشک های حل شده در آب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یعنی که امشب هم نمی خوابی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دور و بَرت از گوشماهی پُر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گوشی برای حرف ماهی نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یعنی برای زندگی کردن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جز کوسه بودن، هیچ راهی نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باور نکن دستانِ یاری را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">این کِرم های رخنه در قلّاب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا یک قدم نزدیک تر باشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">می گیردَت از آب و تاب و خواب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من می شناسم این حوالی را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دریا برای تو خطر دارد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شرحش دهم سر درد می گیری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عشق این طرف ها دردسر دارد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کِی ماهتابَت می شود ماهی؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چون یار شد با کوسه ای دیگر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باور نکن از عشق می گویند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">لب های خیس از بوسه ای دیگر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یک تُنگِ تَنگ شیشه ای تا مرگ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باید از این بیهودگی در رفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جای توی مهجور و عاشق نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دریای آلوده به تور و نفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آرام باش آرام و بی حرکت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مغرور شو، مغرور امّا خوب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا می شود دوری کن از تَن ها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">این تُنگ های فاسد و معیوب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حالا پس از این هرکه پیش آمد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باید به رویش چشم ها را بست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">این طعمه زیر تور خوابیده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پشت سر هر مزد، منّت هست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp;(از.صلاحی)</font></div></div> text/html 2017-09-13T06:55:01+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری لگدزدم به گذشته..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/837 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دنیا بجز ملال برایم نداشته ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جز قهر و قیل و قال برایم نداشته ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باغی که در سرم به کمالش رسیده بود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جز میوه های کال برایم نداشته ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">این شهر صحنه های پر از درد و دود و داد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جز زجر و ابتذال برایم نداشته ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دنیای آب و تاب و تب و ترس و تشنگی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جز جبر و احتمال برایم نداشته ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من را خدا برای سقوط آفریده است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی که پرّ و بال برایم نداشته ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">لبریز ناله های نیازم، ولی خدا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">غیر از لبانِ لال برایم نداشته ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تب نبرد ندارم، چو شیر بی دم و یال</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ز پای رفتنم افتاده ام به قعر خیال</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">لگد زدم به گذشته، به بخت مفلوکم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به عشق و عقل و خرافات و علم مشکوکم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قسم به چشمه ی کوثر، قسم به آتش و خون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رسیده ام به ورای حماقت مجنون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به چین و چرک دوتا دست کارگر سوگند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به جنس چینی قاچاق از دبی سوگند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به دوستانه بریدن گلوی را از پشت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به نبض مردم بی اختیارمان در مشت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به ضجّه های پدر در گلوی خاموشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به ترس واقعی مادر از فراموشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به شیر خسته ی پیکار و مانده از غرش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قسم به هیزی مردان کوچه بازاری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قسم به خستگی و خامی و خودآزاری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قسم به لحظه ی پیکار چشم با ابرو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به تجزیه شدن از دست موریانه ی تن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به تن فروشی تن فروشان برای نان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به خنده های ریا و به عشق های دروغ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به وزن و قافیه ی مرده در مزار فروغ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به دلقکی که همه عمر مانده در نقشِ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به دست هیچکسی محو گشتن از نقشه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به حیف و میل شدن های حقمان در باد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به جنگلی که خالی است ازهرشیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به هرچه بوده ام و هرچه بعد ازین باید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رمق نمانده نفس را درون لاشه ی درد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ز دست دوستان لاشی و نا مرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو را به خلقت آنان که بعد ما، سوگند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو را به جان خداوند قصه ها سوگند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پس از هزار و صد و شصت و هفت قرن آزار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مرا به حال خودم در جهان خود بگذار...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp;(از.صلاحی)</font></div> text/html 2017-09-07T09:08:22+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری گفتم یه سوال؟... http://tangsiri.mihanblog.com/post/836 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حیف که اینجا درقفسم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وگرنه دیوانه وارپروازمیکردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ویک شب تا خودماه میرفتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وفردا آرزوی فتح ستاره ای دیگررا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">درسرمیپروراندم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آرزویم این است،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ای کاش همچون پرنده ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سرتاسر زمین را سفرمیکردم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با اینکه میدانم درون قفسی بزرگ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پرواز میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">*******</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفت یه سوال:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتم :بپرس</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفت: میدونی جند....کیه؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یه خورده فکرکردم و گفتم:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اونی که براش فرق نمی کنه با کی میخوابه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خندید وگفت :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینجوری که نصف بیشترمردهاجند....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتم پس کیه؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفت:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اونی که تو وبیرونش باهم فرق داره.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:ا.منصوری)</font></div><div><br></div> text/html 2017-08-24T04:23:27+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری مترسک برفی... http://tangsiri.mihanblog.com/post/835 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دنیای بعد از تو کمی جدّی ست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سر رفته از «ما»، مانده از «من» ها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پای مترسک، لای گِل ها گیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیگانه با مفهومِ رفتن ها&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جدّی نمی گیرم جهانم را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در من، جهانِ بی تو می میرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جای تو که خالی شود اینجا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من را جهان، جدّی نمی گیرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آن بوسه ها، آن وعده هایت کو؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کو بغض های بعد هر دیدار؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کو گفتگوی آخرِ شب ها؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پیغام های تا سحر بیدار...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کو آنکه باید پیش من می بود؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کو آنکه قولم داد می ماند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">این پیکر بی رحم و بی انصاف</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دیگر به عشقِ من، نمی ماند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی چنین دلبسته ام کردی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آسان مپندار از سرت وا شم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عادت، هوس، وابستگی یا عشق</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">این هرچه باشد، باش تا باشم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من دوزخی بودم، جهان برزخ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تنها گناهم؛ ساده پنداری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رفتی پس از یک عمر جان کندن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من را به حال خویش بگذاری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من را سکوتت می کُشد آخر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آهی بکش، دادی بزن، حرفی!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رفتی، نفهمیدی که شالت را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">معتاد بود این آدمِ برفی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ای سوز بهمن ماهِ من، برگرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جان می دهد این آدمک از تب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من ردّ پای رفتنت را آوخ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باور نخواهم کرد، لامذهب!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پای همین ویرانه می مانم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با هر کلاغ لعنتی، درگیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رفت آنکه در مرداب می رویید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پای مترسک، لای گِل ها گیر.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; (از:آ.صلاحی)</font></div> text/html 2017-08-20T07:11:41+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری گاهی ...... http://tangsiri.mihanblog.com/post/834 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گاهى شبیه پاکن میشوى..!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مى آیى و همه ى خوبیهایت را پاک و</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قلبم را مثل صفحه هاى چرک نویس</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پاره میکنى و میروى..!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">منهم گاهى شبیه مداد تراش میشوم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خودم را میتراشم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آنقدر کوچک میشوم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که تو چیزى از من نمیبینی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به جز مشتى تراشه هاى بى ارزش..!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:؟؟؟)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div> text/html 2017-08-18T07:05:22+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری چتری باش برای آرامشم... http://tangsiri.mihanblog.com/post/832 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم به شانه های تو بازآیم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">با کوله باری سنگین تجربه های میانسالی ام.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم شانه ای باشی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">که برآن بغض سالیانم بترکد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ومرغان دریایی گریه هایم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هق هق شبان ترس وتردید را</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">در آوازی بخوانند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم چتری باشی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بر اندام برهنه اندوهم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ومرا در آرامشی هزار ساله پنهان کنی.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم به شانه ی تو بازآیم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">با کوله بارسنگین تجربه های میان سالی ام.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم آسمانی باشی،گسترده وفراخ</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">که ستاره ی کوچک تنهایی ام بشکفد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">میخواهم یاری باشی که مرا بشنوی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">واز تلخی کلامم به لبخندی در گذری.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم به شانه ی تو بازآیم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم کسی باشی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">که اعتماد مرا در نگاهی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به من باز میگرداند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم آن امیدی باشی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">که روزم ادامه ی کابوس شبان دلتنگیم نباشد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم آن شانه ای باشی که بر آن</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بغض سالیانم بترکد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ومرغان دریایی گریه هایم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هق هق شبان ترس وتردید را درآوازی بخوانند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">می خواهم به شانه ها تو بازآیم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">با کوله باری سنگین تجربه های میان سالی ام.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; (از:مینااسدی)</font></div><div><br></div> text/html 2017-08-17T06:58:55+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری من وتوکم دیدیم کم گفتیم..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/831 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رستنی‌ها کم نیست،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو کم بودیم،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;گفتنی‌‌ها کم نیست،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو کم گفتیم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مثل هذیان دم مرگ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">از آغاز چنین درهم و برهم گفتیم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دیدنی‌‌ها کم نیست،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو کم دیدیم،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بی‌سبب از پاییز&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جای‌ میلاد اقاقی‌ها را پرسیدیم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چیدنی‌ها کم نیست،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو کم چیدیم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقت گل دادن عشق روی دار قالی‌،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بی‌سبب حتا پرتاب گل سرخی‌ را ترسیدیم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خواندنی‌‌ها کم نیست،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو کم خواندیم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو ساده‌ترین شکل سرودن را&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در معبر باد با دهانی‌ بسته وا ماندیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو کم بودیم،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو اما در میدان‌ها اینک اندازه‌ی ما می‌خوانیم!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ما به اندازه‌ی ما می‌بینیم!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ما به اندازه‌ی ما می‌چینیم!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ما به اندازه‌ی ما می‌گوییم!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ما به اندازه‌ی ما می‌روییم!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو کم نه،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که باید شب بی‌‌رحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من وتوخم نه ودرهم نه وکم هم نه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که می‌باید با هم باشیم!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من و تو حق داریم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که به اندازه‌ی ما هم شده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;با هم باشیم!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتنی‌‌ها کم نیست!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از....؟)</font></div> text/html 2017-08-14T07:24:46+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری ومن ودرد..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/830 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زندگی،هوا،و...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عطر تو،موهای تو،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چشمهای تو،لبهای تو،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شانه های تو،قامت تو،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آغوش تو...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من عاشقانه های بسیاری برای تو نوشته ام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اشیا از شنیدن شعر من به خواب میروند،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من از شنیدن نام خویش از دهان توبه آسمان.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هی... زیبا!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من از لمس قرینه های تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به تکثیر تشنگی رسیده ام.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو ،میان خواستن و خاموشی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خاموشی را برگزیده ای،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و من حکومت بر کلمات را.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حکومت تو بر سکوت بی پایان است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو...!رهیدۀحیرتِ بی چرا،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من،سپیده دمی دور در مِه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خاموش به خویش و بی گفتگو.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عمر را پشت سر خواهیم گذاشت...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رازها، رویاها،و ماه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و من...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و درد...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دیگر بیا...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیا و در من خوانا شو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من تنها در تو به شفا میرسم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">درد دارم، درد...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بگذار به تو برگردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به زندگی برگردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دار الشفای تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آغوش تو.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو سرانجامِ آرامشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بگذار آرام باشم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیا،آهسته سخن بگوییم:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">السلام علیک یا کلمة المکشوف.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آیا عشق مکافاتِ کاملِ فرزانگی ست؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من خود اگر از اختیار عشق آمده بودم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هرگز نمیخواستم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همه عمر ترانه خوان خسته ی این بادیه باشم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سکوت بر سراسر کلمات سلطنت میکند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من راهم را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">از خلایق خواب زده جدا کرده ام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من از میان همین هیچ راهی نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">راهی تازه خواهم گشود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کلمات از کشف دعای من شادمان خواهند شد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و من،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مرام نامه ی آزادیِ خود را باز خواهم سرود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دریغا از کوچ کلماتی که مصرع راه بلدش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ترجیعِ بی پایانِ هفت بند من است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خوابها، خوبیها، خانه،من،تو،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وآواز حنانه...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو میدانی که کلماتِ من</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هرگز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به امید واهیِ هر تکلمی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به دنیا نمی آیند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خاموشیِ بی پایان جهان بی پایان است،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تنهایی بی پایان آدمی بی پایان است،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سکوتِ بی پایان سنگ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و نماز بی پایان نیلوفر نیز...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نومید نخواهم شد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زیرا او دعای مرا شنیده است،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آواز مرا شنیده است،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کلمات مرا شنیده است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">السلام علیک یا کلمة المکشوف!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هی زیبا..!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:نزارقبانی)</font></div> text/html 2017-08-11T05:22:10+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری به قدری دوستت دارم..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/829 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به قدری دوستت دارم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که گر رازم عیان گردد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دگر هیچ عاشقی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">افسانه های لیلی و مجنون را نمی گوید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و کس از داستان خسرو وشیرین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وزیبایی ویس و عشق پر آوازه ی رامین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حکایت ها نمی جوید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به قدری عاشقت هستم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که گر روزی زبانم لال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تنهایم رها سازی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نمی آید دگر از هیچ جا آوای مجنونی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به قدری عاشقت هستم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که گرتوبگذری ازخاطرات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آن خیال خوب وزیبایم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نه دریاعاشقی بیند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نه باران ونه هامونی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به قدری دوستت دارم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که حتی فکررفتن هم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیازاردمرالیلی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به قدری دوستت دارم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که ازاین راه دورو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازپس کوهه ها&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تورامیخوانم ومیخواهمت خیلی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نفس درسینه ام یعنی حضورتو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقلب عاشقم راه عبورتو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به قدری عاشقت هستم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به قدری دوستت دارم</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">(از:اکبرعسکری)</span></div> text/html 2017-08-10T05:20:11+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری بی عشق.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/828 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">از عشق سخن باید گفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همیشه از عشق سخن باید گفت.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">می گوید: عشق ، ترجیع بندی ست که هیچ رجعتی در آن نیست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">می گوید: تکرار نامکرر است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بی عشق ، خانه حقیر است ، محلًه خاموش است ، شهر افسرده است ، فضا تنگ است ، دنیا تاریک . بی عشق ، در هیچ سنگری سرباز نیست ، در هیچ نبردی ، فتحی.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دوست داشتن خوب است ، عشق ، اما ، عالی ست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دوست داشتن آرامش است ، عشق غوغاست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دوست داشتن دریاست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عشق ، آتشفشان همیشه زنده ی روح.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بی عشق ، جهان قبرستانی ست همه قبرهایش خالی خالی ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;باغی بوته هایش درخت هایش همه خشکیده و پژمرده .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بی عشق چشمه بی آب است .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قلب ، بدون راز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باز گردیم به سوی عاشقانه زیستن ، اما عشق را همه میل تن به تن نیست،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">از نگاه به نگاه ، رد پای عشق را بهتر از هر کجای دیگر می توان یافت ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;از ضربه های آهنگرانه ای که بر سندان قلب می کوبند....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:نادرابراهیمی)</font></div> text/html 2017-08-06T07:10:11+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری بی تواماباتو..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/827 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;دل تنگم مثل بعد از ظهرهای کسل کننده جمعه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مثل وقتی که رفتی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مثل وقتی که بی تواطاق پراز تنهایی شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;خیلی وقت بود که دیگر نبودنت برایم عادت شده بود،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;اما نمی دونم چرا امشب تمام خاطرات باتو بودن مثل یک بهمن بر سرم فروریخته</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;انگار یکی راه نفس کشیدنم را بسته ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میدونم که تو ارزش دل تنگی نداری ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میدونم تو الان راحت گرفتی خوابیدی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میدونم حتی به خیالت هم نمیرسه که من دل تنگ تو شده باشم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اما چه کنم دست خودم نیست ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شاید به خاطر تنهایمه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;شاید به خاطرورق زدن آلبوم عکسهاییه که توروزهایی که فکر میکردیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;خوشبختیم انداختیم ،چقدر زود همه چی &nbsp;تموم شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;تو رفتی ومن ماند م تنهای تنها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;همان طور که همیشه میگفتم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من بعد از تو به هیچ کس دل نمی بندم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آخه دل که کوچه وخیابون &nbsp;نیست که یکی بیاد یکی بره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو دل آدم فقط یکی میتونه جابگیره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حتی اگرم بره بازم جای خالیشو خیالش پرمیکنه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ممکنه بعضی وقت هاآدم خودشو به خیالی بزنه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;اما وقتی تنها میشه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;وقتی که خاطرات تنهاییت راپر میکنه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی که سعی میکنی از ریختن اشک به دلیل غرور مردانه ات جلوگیری کنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;وپک های محکم تری به سیگارت میزنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ودرحلقه های دود زندگیت را می بینی که دود شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;از خودت خسته میشی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اززندگی خسته میشی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازاعتماد کردن وازدل سپردن زده میشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;دلت میخواد بخوابی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دلت میخواد از خودت فرارکنی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;کاش مسکنی بود که همه چیز را بتوانی فراموش کنی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و صبح که بیدار میشوی بالشت از اشک های بی اختیار شبانه خیس نشده باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ویا بهتر این که اصلا بیدارنشی............&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:هذیان های خودم)&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-08-06T07:10:11+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری بی تواماباتو..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/826 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;دل تنگم مثل بعد از ظهرهای کسل کننده جمعه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مثل وقتی که رفتی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مثل وقتی که بی تواطاق پراز تنهایی شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;خیلی وقت بود که دیگر نبودنت برایم عادت شده بود،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;اما نمی دونم چرا امشب تمام خاطرات باتو بودن مثل یک بهمن بر سرم فروریخته</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;انگار یکی راه نفس کشیدنم را بسته ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میدونم که تو ارزش دل تنگی نداری ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میدونم تو الان راحت گرفتی خوابیدی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میدونم حتی به خیالت هم نمیرسه که من دل تنگ تو شده باشم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اما چه کنم دست خودم نیست ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شاید به خاطر تنهایمه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;شاید به خاطرورق زدن آلبوم عکسهاییه که توروزهایی که فکر میکردیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;خوشبختیم انداختیم ،چقدر زود همه چی &nbsp;تموم شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;تو رفتی ومن ماند م تنهای تنها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;همان طور که همیشه میگفتم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من بعد از تو به هیچ کس دل نمی بندم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آخه دل که کوچه وخیابون &nbsp;نیست که یکی بیاد یکی بره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تو دل آدم فقط یکی میتونه جابگیره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حتی اگرم بره بازم جای خالیشو خیالش پرمیکنه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ممکنه بعضی وقت هاآدم خودشو به خیالی بزنه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;اما وقتی تنها میشه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;وقتی که خاطرات تنهاییت راپر میکنه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی که سعی میکنی از ریختن اشک به دلیل غرور مردانه ات جلوگیری کنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;وپک های محکم تری به سیگارت میزنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ودرحلقه های دود زندگیت را می بینی که دود شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;از خودت خسته میشی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اززندگی خسته میشی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازاعتماد کردن وازدل سپردن زده میشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;دلت میخواد بخوابی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دلت میخواد از خودت فرارکنی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;کاش مسکنی بود که همه چیز را بتوانی فراموش کنی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و صبح که بیدار میشوی بالشت از اشک های بی اختیار شبانه خیس نشده باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ویا بهتر این که اصلا بیدارنشی............&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:هذیان های خودم)&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-08-04T07:07:01+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری حس حماقت.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/825 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">احساس حقارت میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی درآیینه نگاه میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">احساس حقارت میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی که افکارخودم راحقیقت میدانم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وساده لوحانه برایت تفسیر میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چقدرحقیرمینمایم وقتی لاف میزنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دروغ میگویم ،وریا میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وتورا آنقدرناچیز میشمرم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که پی به حقیقتی که فقط نزدمن است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نمیبری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وچقدرحقیر مینمایم وقتی بال های پروازم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">را تنها میتوانم درفضای مجازی به پروازدرآورم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp;(از:ناشناس)</font></div> text/html 2017-08-03T07:03:20+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری یک اشتباه... http://tangsiri.mihanblog.com/post/824 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سر برساحل آرزو می كوبم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;چون موج</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ودر انتظار معجزه ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;شاید باران ببارد ،شاید بهار بیاید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;آه كه چقدر هذیان هایم شب های مرا جویده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ودر شكاف نفس هایم مرگ را تجربه كرده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;صدایی در گوشم فریاد می زند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;تو یك اشتباهی در این جهان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;امید رابه شاخه ای آویزان كن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;وخودت رابا طنابی كه دور صدایت پیچیده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;بدار بیاویز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;تا درگریز از قفس تن آزادی را تجربه كنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;شاید كه صدایت روی تقویم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;مثل زالویی خون سكوت را بمكد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; (هذیانی ازخودم)&nbsp;</font></div><div><br></div>