هذیان های نیمه شب چیزی ندارم لایق تو جز هذیان هایم بپذیر برگ سبزیست تحفه درویش...... چه کند ،بی نوا ندارد بیش. ------------------- گرسنگی. گرسنگی نان ،گرسنگی عشق، گرسنگی آزادی.... ودستان تهی انسان ها درتمامی قرون، وعطش سیال خواستن، در حجم های بهت وحیرت وخشم وحضور همیشه مداوم مرگ، در برهوت همیشه تشنه آرزو ها.... گرسنگی چشم ها درطلب باران وشوق باریدن وروییدن. *********** عشق برای من بارسنگین دلبستگی هاست به رنج های آدمی مفهوم عظیم فرا رفتن از کنار دردها. غاری ست دردل بزرگترین وستبر ترین کوه های رنج. می خواهم دراین غار هم چون انسان های دور،دور بدوی وگنگ پناه گیرم. *********** http://tangsiri.mihanblog.com 2017-07-19T02:01:13+01:00 text/html 2017-06-22T11:52:37+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری هذیان.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/821 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">روزگاری بود ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به باورهایم ایمان داشتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">برای اثباتشان میجنگیدم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اما مدت هاست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">روی باورهایم پاییزنشسته</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یک به یک زردشده ،خشکیده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازشاخه جدا شده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وبرزمین می افتند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ودرلابه لای باورهای زردشده دیگران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میپوسند............</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">امیدی به آمدن بهار ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ورویش دوباره نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زندگی بدون باور،بدون امید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یعنی مرگ.......</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چه کسی مقصراست؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خودم؟ خودمان؟ناآگاهی؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یا..........</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:نوشته های خودم)</font></div> text/html 2017-06-09T11:00:09+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری ای پیرمیکده.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/819 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینک ،این زمین است،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که خاک هایش را پس می زند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تاریشه های تو نمودارگردند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازبودنت گذشته است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ای پیر میکدۀ جام زندگی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازبودنت ،دیریست که گذشته است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">واینک این باد است ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که ذرات خاک تنت را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازکوچه ها وخیابان ها عبور می دهد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ومغموم ودل شکسته می خواند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شعرآمدن وبودن ورفتن را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینک که رفته ای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چه کسی مارا بردوش خواهد گرفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا به گرد این (حباب خاکی)بگرداند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وخورشید را نشانمان بدهد؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینک که رفته ای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هوای روز را چه سنگین استنشاق میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینک که رفته ای ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وبا( هفت هزارسالگان) وصلت نموده ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خواب نیمروزیمان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چگونه تعبیر خواهد شد؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینک ،این زمین است ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که خاک هایش راپس میزند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا ریشه های تو نمودارگردند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازبودنت گذشته است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ازبودنت دیرگاهی است که گذشته است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:س. گرگین که برای زنده یادشاملوسروده است)&nbsp;</font></div> text/html 2017-06-08T14:26:46+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری به دستان تو می اندیشم.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/818 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به دستانی می اندیشم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که برای گریه ابرها خورشید را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هرروز به طلوع کردن دعوت می نمود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وپنجره های یاَس را، درزیر رگبار باران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به جانب افق های روشن و بی تردیدمی گشود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وبه دستانی می اندیشم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که برگ های سرد وخشک شده را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یک بیک وبا نوازشی آرام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چنان از درختان باغهایمان برزمین می نهاد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا خواب زمستانیشان را آشفته نسازد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باغ هایی لبریز ازآرزوهایی رنگی</font></div> text/html 2017-06-02T11:58:17+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری حافظا..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/817 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حافظا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">می دانم هزاران نفررا پیچانده ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینبار......</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حواست اینجا باشد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">این یکی را گوش کن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اول فکرکن بعد جواب بده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نیت می کنم به نام او</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به نام فراموش کردنش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به نام راهی برای فراموش کردنش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">((یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور))</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حافظا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همین تو من را اُسگل نکرده بودی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که کردی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:امین منصوری)</font></div> text/html 2017-06-01T11:09:14+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری هذیان..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/816 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میدونی روزی چندبار یادت میکنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هیچ وقت......</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">فقط.........</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی باران می &nbsp;بارد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی یک شعرزیبا میخوانم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی آهنگ هایی که دوست داری میشنوم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی توی نت هستم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی بی خوابی میاد سراغم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی غذاهایی که باهم خوردیم رامیخورم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی زنگ تلفن به صدادرمیآید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی تنها هستم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی درمیان جمع هستم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وقتی ..........</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; (هذیان)</font></div> text/html 2017-05-26T15:22:19+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری آرزو.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/815 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در مجالی كه برایم باقیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باز همراه شما مدرسه ای می سازیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كه در آن همواره اول صبح &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به زبانی ساده ،مهر تدریس كنند،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و بگویند خدا خالق زیبایی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و سراینده عشق ،آفریننده ماست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مهربانیست كه ما را به&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نكویی ،دانایی،زیبایی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و به خود می خواند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جنتی دارد نزدیك، زیبا و بزرگ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دوزخی دارد، به گمانم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كوچك و بعید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در پی سودا نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كه ببخشد ما را،و بفهماندمان،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در مجالی كه برایم باقیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باز همراه شما مدرسه ایی می سازیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كه خرد را با عشق،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">علم را با احساس،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و ریاضی را با شعر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دین را با عرفان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همه را با تشویق تدریس كنند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">لای انگشت كسی ،قلمی نگذارند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و نخوانند كسی را حیوان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و نگویند كسی را كودن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و معلم هر روز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">روح را حاضر و غایب بكند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و به جز ایمانش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هیچكس چیزی را حفظ نباید بكند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مغزها پرنشود چون انبار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قلب خالی نشود از احساس</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">درس هایی بدهند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كه به جای مغز، دلها را تسخیر كند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">از كتاب تاریخ جنگ را بردارند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در كلاس انشاء،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هر كسی حرف دلش را بزند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">«غیرممكن» را از خاطره ها محو كنند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا، كسی بعد از این</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باز همواره نگوید: (هرگز)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و به آسانی همرنگ جماعت نشود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زنگ نقاشی تكرار شود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رنگ را در پائیز تعلیم دهند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قطره را در باران ،موج را در ساحل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زندگی را در رفتن و برگشتن ،از قله كوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و عبادت را در خدمت خلق،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كار را در كندو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و طبیعت را در جنگل و دشت.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مشق شب این باشد ،كه شبی چندین بار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همه تكرار كنیم:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عدل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آزادی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قانون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شادی...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در مجالی كه برایم باقیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باز همراه شما مدرسه ای می سازیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تاامتحانی بشود ،كه بسنجد ما را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا بفهمند چقدر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عاشق و آگه و آدم شده ایم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كه در آن آخر وقت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به زبانی ساده ،شعر تدریس كنند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و بگویند كه تا فردا صبح</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خالق عشق نگهدار شما.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; (از:مجتبی کاشانی)</font></div> text/html 2017-05-04T11:12:20+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری زندگی آخرسرآید..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/814 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زندگی آخرسرآید، بندگی درکارنیست،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بندگی گر شرط باشد، زندگی درکارنیست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گر فشاردشمنان آبت کند، مسکین مشو،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مرد باش ای خسته دل ،شرمندگی درکار نیست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با حقارت گرببارد برسرت باران دُر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آسمان را گو:بُرو بارندگی درکارنیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گر که با وابستگی دارای این دنیا شوی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دورش افکن !اینچنین دارندگی درکار نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گر به شرط &nbsp;پای بوسی سر بماند برتنت،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جان ده ورد کن ، که سر افکندگی در کار نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زندگی آزادی انسان و استقلال اوست،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بهر آزادی جدل کن ، بندگی در کار نیست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;(از:لاهوتی)</font></div> text/html 2017-04-20T12:16:24+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری هذیان..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/813 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; علم بهتر است یا ثروت ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;البته بر ما دانش آموزان واضع وآشكار است كه ثروت بهتر است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;البته در كلاسهای پایین تر ما فكر می كردیم علم بهتر است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زیرا :ازدیربازدرمغز ما چپانده اند كه ثروت یك روز ممكن است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;تمام شود یا دزد آن راببرد اما علم همیشه درمغزوفکرمامیماند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;اما امروزه كه ما بزرگتر شده ایم میدانیم که ثروت بهتر است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;چون هیچ كس نمیتواندآنرا بدزدد زیرا در بانك ها ودر جایی امن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نگهداری میشودو هیچوقت هم تمام نمیشود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زیرا هر چقدر هم بی دست وپا باشیم ونتوانیم آنرا در تجارت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;های مشكوك وغیر مشكوك بكاربیاندازیم بانك هابه پول ما سود میدهند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">البته ما نباید بگوییم سود زیرا سود حرام &nbsp;است بلكه به جای سود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باید بگوییم كار مزد ! امروز تمام كسانی &nbsp;كه درس خوانده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ومهندس شده اند دانشمند شده اند پرفسور شده اند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همه در خدمت ثروتمندان هستند وبرای پیش برد مقاصدآنها&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شب وروز زحمت میکشند وکار میکنند ودرمقابل ثروتمندان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">كرنش میكنندوثروتمندان به تفریح وخوش گذرانی مشغول میشوند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;شاید اگر مثل امروزیها چشم وگوشمان باز بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یا كسی ما را راهنمایی می كردما هم تا حالا ثروتمند شده بودیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;و چندین آد م تحصیل كرده را دراختیار خود داشتیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من فكر می كنم ثروتمند شدن خیلی آسانتر از درس خواندن باشد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;زیرا برای ثروتمند شدن نیاز ی به دود چراغ خوردن نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;كافی است یك كمی پررو حقه باز شارلاتان باشید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;ومقداری حق ونا حق كنی یا یك پارتی گردن كلفت داشته باشی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;آن وقت دیگر نیازی به ابتكا ر وپشتكار وازاین حرفهای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قلنبه سلنبه نداری همه درها به رویت باز میشود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;وبه زودی ثروتمند &nbsp;می شوی پس ما دانش آموزان از این&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">انشا ء نتیجه میگیریم كه: ثروت بهتر از علم است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;و علم همیشه در خدمت ثروت است . &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(ازهذیان خودم)</font></div> text/html 2017-04-14T10:51:45+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری بالشی میخواهم ازرویا...... http://tangsiri.mihanblog.com/post/812 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من خسته ام عزیز،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آنقدر خسته که می خواهم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در همین سطرها به خواب روم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و خواب خوب تو را واژه، واژه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و سطر به سطر بنویسم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چرا کسی نمی فهمد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که هیچ چیزی بیشتر از خیال تو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">برایم آرامش نمی آفریند؟&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چرا کسی باور نمی کند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که شکوه آن لحظه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;به تمام روزهای فردایم می &nbsp;ارزد؟</font></div> text/html 2017-04-13T10:46:34+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری بابیهودگی بیهوده جنگیدیم....... http://tangsiri.mihanblog.com/post/811 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بر ریشه های کوچک و دلتنگ چسبیدیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چون ریگ های هرزۀ ساحل،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دربستر هررود غلتیدیم ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">برگریه خندیدیم ،بر خنده خندیدیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با آنکه بر سرهایمان صد بار کوبیدند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با مغز های خسته و غمناک کوشیدیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتند با تقدیر باید ساخت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتیم باید درقمار زندگانی برد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ما متکی بر آس دل بودیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتند بیم موج وگردابی چنین هایل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتند راه بسته وتاریک ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گفتیم می جوییم راه شادمانی را،اگر باریک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رفتیم وبا بیهودگی بیهوده جنگیدیم،بیهوده &nbsp;کوشیدیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اکنون که سرهامان &nbsp;بسنگ سرگردانی خورد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دل هایمان از این همه بیهودگی دلتنگ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پاهایمان ازاین همه بی انتهایی سخت فرسوده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بر شانه هامان بار سنگین حقارت ها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بر چهره هامان جای پای حسرتی جانسوز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دستانمان ازرنج های زندگی سرشار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">افسوس ، امروز فهمیدیم ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ماندیم، ماندیم وگندیدیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ماندیم ودر بیهودگی بیهوده گندیدیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">( از:خانم اسدی)</font></div> text/html 2017-04-08T10:43:23+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری زندگییییی... http://tangsiri.mihanblog.com/post/810 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مزۀ گس خاویار به من سازگار نیست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چون آنرا فقط یکبار در خانۀ همسایه چشیده ام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وشربت اناناس مثل عرق سگی مرا می گیرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کوه من ،تپه ها هستند ،ودرۀ من جوی های عمیق بی آب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">وهمیشه می خواهم بدانم که مزۀ شیر موز،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با شیر گاو چه فرقی دارد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سهم تنفس در هوای پاک (هوای ناپاک)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بزرگترین سهمی است که در کارخانۀ خدا دارم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چه خوبست سنگریزه را تخته سنگ شمردن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و جوی را دره دیدن،</font></div> text/html 2017-04-07T13:40:51+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری دیوار..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/808 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تا وقتی که دیوار هست من احساس خفقان می کنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کجاست فضای نا محصور؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من پرواز میکنم و جستجو می کنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نه در هوای سبزه وگل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ونه در هوای درخت ورود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تنها فضا ، فضای نا محدود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من از دیوار می ترسم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من از محاصره اندیشه ها می ترسم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من از هر چیز که مرا دلبسته میکند می ترسم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اگر می خواهی که با من بمانی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دیوار هارا فرو بریزدیوارها را درهم شکن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من میخواهم تنفس کنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من در حصار شیشه ها خواهم مرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">من از تراکم پیوند خواهم شکست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مرا از دیوارها جدا کن.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(از:خانم اسدی)</font></div> text/html 2017-03-06T12:27:45+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری مرادیوانه پندا..... http://tangsiri.mihanblog.com/post/807 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">فقط سوز دلم را درجهان پروانه می داند،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">غمم را بلبلی کاواره شد از لانه می داند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نگریم چون ز غیرت،غیر می سوزدبحال من</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ننالم چون ز غم یارم مرا بیگانه می داند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به امیدی نشستم شکوۀ خود را به دل گفتم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همی خندد به من ،این هم مرا دیوانه می داند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به جان او که دردش را هم ازجان دوستتردارم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ولی میمیرم از این غم ،که داند یا نمی داند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نمی داند کسی کاندر سرزلفش چه خون ها شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">و لیکن مو به مو این داستان را شانه می داند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نصیحتگر، چه می پرسی علاج جان بیمارم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اصول این طبابت را فقط جانانه می داند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (از:لاهوتی)</font></div> text/html 2017-03-03T11:26:07+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری گرنمیدانی بدان.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/806 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عاشقم،عاشق به رویت،گرنمی دانی، بدان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سوختم درآرزویت ،گر نمی دانی، بدان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با همه زنجیر وبند وحیله ومکر ورقیب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خواهم آمدمن به کویت گرنمی دانی ،بدان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مشنو از بد گو سخن،من سست پیمان نیستم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هستم اندرجستجویت،گر نمی دانی ،بدان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گرپس ازمردن بیایی بر سربالین من،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زنده می گردم به بویت،گرنمی دانی،بدان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اینکه دل جایی دگرغیر ازسر کویت نرفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بسته آنرا تار مویت گرنمی دانی ،بدان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">گر رقیب از غم بمیرد،یا حسد کورش کند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بوسه خواهم زد به رویت،گر نمی دانی،بدان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هیچ میدانی که این (لاهوتی) آواره کیست؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عاشق روی نکویت ،گر نمی دانی بدان .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; (از:لاهوتی)</font></div><div><br></div> text/html 2017-03-02T12:23:42+01:00 tangsiri.mihanblog.com حسن تنگسیری دلم خواهدببینم.... http://tangsiri.mihanblog.com/post/805 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دلم بسیار می خواهد ببینم دلبر خود را،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ببینم دلبر خود رابه او بخشم سر خود را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">هزاران فرسخ ازمن ظاهرن دوراست ومن هر شب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیادش تا سحرخوشبو نمایم بسترخود را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دراین آتش که خود افروختم ازعشق گرد خود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دهم آخربه باد نیستی خاکستر خود را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">از این ترسم که دیگرروی گلشن رانبینم من&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دراین کنج قفس چون ریختم بال وپر خود را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">درون مکتب گیتی بغیر از عشق وآزادی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">زهر علمی وهربحثی بشستم دفتر خود را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مترس ازجان ،اگراین را پسندد یار،لاهوتی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بکش برسر وگر زهر است ،تا ته نوش ساغرخود را.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp;(از:لاهوتی)</font></div>